Pigment orange 73-Corimax Orange RA

Tekniska parametrar för Pigment orange 73

Färgindex nrPigment orange 73
ProduktnamnCorimax Orange RA
Chem. GruppDiketopyrrolopyrrol
CI nr.561170
CAS-nr.84632-59-7
ProduktbeskrivningL*:56 ,a*:55,b*:52
Molekylär formelC26H28N2O2
Fysiska data
Densitet [g/cm³]1.25
Specifik yta [m²/g]24
Värmestabilitet [°C]200①/250③
Ljusstyrka7-8②/7-8④
Väderbeständighet4-5
Fasthetsegenskaper
Vattentålighet4-5
Syrabeständighet5
Alkali motstånd5
Alkoholmotstånd4
Migrationsfasthet ①/blödningsmotstånd ②-
Färg
Nyansfördelning

① Värmebeständighet i beläggning, bläck
② Värmebeständighet i plast
③ Lättbeständighet i beläggning, bläck
④ Ljusäkthet i plast

Kemisk struktur

MSDS(Pigment-orange-73)  TDS(Pigment-orange-73)

Ansökan:

BeläggningPlastIngenjörsplastFiberBläck
BilPVCPSPPOffset
DekorativPEPCSÄLLSKAPSDJURVattenbaserad
SpolePPPA6PA6Lösningsbaserad
IndustriellPUUV
PulverbeläggningSudd
Textiltryck

■ Rekommenderas starkt
● Rekommenderas
◎ Rekommenderas delvis

Relaterad information

1. Riskidentifiering

Ämnet utgör ingen explosiv fara och tillhör inte brandfarligt fast ämne

2. Brandbekämpningsåtgärder

Lämpliga släckmedel
Torrt pulver
Koldioxid
Skum
Vattenspraystråle
Särskild fara från själva ämnet
Vid bränder bildas farliga förbränningsgaser kolmonoxid

3. Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp

Metoder för att städa upp/ta upp
Plocka upp mekaniskt

4. Första hjälpen

Allmän information
Ta omedelbart av förorenade kläder och kassera på ett säkert sätt
Efter kontakt med ögonen
Vid kontakt med ögonen, skölj noggrant med mycket kallt vatten och sök läkare
Efter kontakt med huden
Vid hudkontakt, tvätta av med tvål och vatten

5. Begränsning av exponeringen/personligt skydd

Allmänna skyddsåtgärder

Andas inte in damm
Undvik kontakt med ögon och hud

Andningsskydd: dammmask
Handskydd : handskar
Ögonskydd: skyddsglasögon

Hygieniska åtgärder

Förvaras åtskilt från livsmedel och drycker
Tvätta händerna före raster och efter jobbet

6. Hantering och förvaring

Hantering
Råd om skydd mot brand och explosion
Håll borta från antändningskällor
Undvik dammbildning
Vidta försiktighetsåtgärder mot elektrostatisk belastning

Lagring
Förvaras på en ventilerad, sval och torr plats, det bör också undvikas att komma i kontakt med syra
material och exponeras för luft. Håll behållaren torr

7. Fysikaliska och kemiska egenskaper

Utseende
Form: pulver
Färgen orange
Lukt: luktfri

Data relevant för säkerhet
Löslighet i vatten: olöslig

8. Toxikologisk information

Irriterande effekt på huden: ej irriterande
Irriterande effekt på ögonen: ej irriterande

9. Ekologisk information

Anmärkningar: inga data kan ges på grund av produktens olöslighet i vatten

10. Stabilitet och reaktivitet

Farlig reaktion: ingen

11. Avfallshantering

Produkt
I enlighet med gällande bestämmelser kan jag föras till avfallsdeponi eller förbrukningsanläggning
efter samråd med platsansvarig och/eller med ansvarig myndighet

Ej rengjorda förpackningar
Förpackningar som inte kan rengöras ska kasseras som produktavfall.

12. Transportinformation

Vägtransporttillåtet
Transport på inre vattenvägartillåtet
Sjötransportertillåtet
EMStillåtet
Luft transporttillåtet
Vidare information
Skickas med posttillåtet

Vi bekräftar härmed att ovanstående varor tillhör vanliga kemiska produkter som inte finns i listan över < >

13. Föreskriftsinformation

14. Övrig information

Denna information är baserad på vårt nuvarande kunskapsläge. Den bör därför inte vara konstruerad för att garantera specifika egenskaper hos de beskrivna produkterna eller deras lämplighet för en speciell tillämpning